NOTISORD DEL 26 DE NOVEMBRE DEL 2020

La distància social aïlla encara més als sords a Europa.