NOTISORD DEL 16 DE JULIO DEL 2020

Les famílies amb fills sords reclamen una educació inclusiva bilingüe en llengua de signes.